Krzysztof Schramm

Krzysztof Schramm ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m.in. badaniem dziejów Polaków w Legii Cudzoziemskiej. Wraz z Zygmuntem Jatczakiem, weteranem Armii Krajowej i Legii Cudzoziemskiej, opracował jego wspomnienia „Niczego nie żałuję. Od Powstania Warszawskiego z Armią Krajową do Indochin z Legią Cudzoziemską”. Opublikował liczne artykuły dotyczące Legii Cudzoziemskiej. Autor wystaw w Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy przedstawiających dzieje Legii Cudzoziemskiej i udział Polaków w jej szeregach. Kurator wystawy „Legia Cudzoziemska. Polacy w służbie Francji” (2017) w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu. Kieruje Sekcją Historyczną Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce.

Krzysztof Schramm graduated in history from the University of Adam Mickiewicz in Poznań. He deals with, among the other research topics, the history of Poles in the Foreign Legion. Together with Zygmunt Jatczak, a veteran of the Home Army and the Foreign Legion, he compiled his memoirs, “I regret nothing. From the Warsaw Uprising with the Home Army to Indochina with the Foreign Legion”. He has published numerous articles about the Foreign Legion, author of museum exhibitions in Poznań, Warsaw and Bydgoszcz presenting the history of the Foreign Legion and the participation of Poles in its ranks. Curator of the exhibition “Foreign Legion. Poles in the service of France ”(2017) at the Greater Poland Military Museum in Poznań. He heads the Historical Section of the Association of Former Soldiers and Friends of the Foreign Legion in Poland.