fbpx

Tetragon: z pasji dla dobrych książek historycznych

Zasady recenzji naukowej monografii naukowych, zbiorów dokumentów lub monografii pod redakcją naukową wydawanych przez Wydawnictwo Tetragon.

W trosce o najwyższą jakość publikacji Wydawnictwo Tetragon przyjęło poniższą obligatoryjną procedurę recenzowania/oceny prac naukowych. Prace naukowe zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie podlegają procedurze wewnętrznej recenzji wydawniczej oraz procedurze recenzji zewnętrznej/naukowej.

Decyzje w sprawach objętych procedurą wydawniczą podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa (Zarząd Wydawnictwa i Redaktor Naczelny Wydawnictwa). Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa zapoznaje się z przedstawioną Wydawnictwu monografią i podejmuje decyzję o odrzuceniu lub przekazaniu monografii do recenzowania. Kolegium Redakcyjne podczas wstępnej oceny przedstawionej pracy kieruje się:

 1. zgodnością tematu pracy z profilem Wydawnictwa,
 2. oryginalnością tematu pracy,
 3. poziomem naukowym i warsztatowym pracy.

W przypadku odrzucenia monografii Wydawnictwo Tetragon zwraca otrzymane od autora lub autorów materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone. Monografia pozytywnie oceniona przez Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa jest przekazywana do recenzji naukowej.

Zasady recenzowania:

 1. Monografie naukowe, zbiory dokumentów oraz monografie pod redakcją naukową wydawane przez Wydawnictwo Tetragon recenzowane są przez co najmniej jednego recenzenta, którym jest osoba posiadająca stopień doktora lub wyższy.
 2. Recenzent monografii naukowej lub monografii pod redakcją powinien posiadać kompetencje do oceny publikacji w danej dziedzinie oraz reputację rzetelnego recenzenta.
 3. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
 4. Przygotowana przez recenzenta recenzja powinna być logicznie spójna i utrzymana w tonie rzeczowym, nie może być zdawkowa, a jej konkluzje powinny być jasne i jednoznaczne.
  Część informacyjna: pełny zapis bibliograficzny recenzowanej pracy (autor/autorzy, tytuł), klasyfikacja recenzowanej pracy według jej formy i dziedziny wiedzy, charakter publikacji (np. praca zbiorowa, zbiór dokumentów), jaka jest główna hipoteza oraz teza końcowa recenzowanej pracy?, z jakich źródeł korzystał autor?, jaką metodę badawczą zastosowano w pracy?, czy inni autorzy pisali na podobny temat i czy tematyka recenzowanej pracy jest przedmiotem sporów w nauce.
  Część oceniająca: czy recenzent zgadza się z tezami recenzowanej pracy (dlaczego tak, dlaczego nie)?, czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?, czy trafny był dobór i sposób wykorzystania źródeł?, jak można ocenić warsztat badawczy autora?, czy prowadzony przez autora wykład jest jasny i spójny?, czy wystarczająco bogaty jest aparat naukowy i czy pomaga on przy odbiorze pracy?.
  Ocena przedmiotu recenzji i jego wartości musi być w miarę możliwości obiektywna, wystawiona z pełną odpowiedzialnością, a więc na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów, rzetelnie uzasadniona i przemyślana.
 5. Za niedopuszczalne uznaje się sondowanie opinii recenzenta lub wywieranie na niego nacisków, zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 6. Recenzent nie może podejmować się roli recenzenta w warunkach występowania konfliktu interesów lub zachodzenia okoliczności sprawiających, że o taki konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzewane. Recenzowania podjąć się może wyłącznie osoba, której nie łączą z autorem recenzowanego dzieła ani z podmiotem zamawiającym recenzję stosunki mogące wpłynąć na rzetelność i obiektywność recenzji oraz jej publiczną wiarygodność (np. bliskie powiązania zawodowe lub bliskie więzi personalne).
 7. W ramach procedury recenzyjnej realizowana jest zasada poufności.
 8. W przypadku spornych opinii dwóch recenzentów powoływany zostaje dodatkowy recenzent.

Pozytywna recenzja kwalifikuje monografię do dalszych etapów redakcyjnych i do publikacji, a autor ma prawo do zapoznania się z recenzją w celu dokonania wskazanych przez recenzenta poprawek.

 

Współpracujemy

Chcesz otrzymywać informacje o promocjach książek. Zapisz się do Newslettera!