Barbara Centek

Barbara Centek – w 2002 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obroniła pracę licencjacką pt. „Goniec Terespolski 1989-2001. Próba monografii”, zaś w roku roku 2004 uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy „Naukowe i popularnonaukowe czasopisma południowo-wschodniego Podlasia w latach 1969-2002”. Obie prace przygotowane zostały pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Grażyny Gzelli. Na podstawie publicznej obrony rozprawy doktorskiej „Naukowe i popularnonaukowe czasopisma Lubelszczyzny w latach 1944 – 1989”, przeprowadzonej 7 lipca 2009 r., Rada Wydziału Nauk Historycznych w dniu 15 września 2009 r. nadała Barbarze Centek stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu bibliologii. Od 1 lutego 2010 r. pracuje ona na stanowisku adiunkta w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.