fbpx

Tetragon: z pasji dla dobrych książek historycznych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze wejście w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo TETRAGON Sp. z o.o. (dalej: „Administrator” lub „Wydawnictwo Tetragon”) z siedzibą w Warszawie (00-836 Warszawa), przy ulicy Żelaznej 41 lok. 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342171, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 527-261-74-44.

Kontakt z Administratorem

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@tetragon.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Żelazna 41 lok. 21, 00-836 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: lukasz.przybylo@tetragon.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Żelazna 41 lok. 21, 00-836 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie Państwa danych pozwala Wydawnictwu Tetragon na świadczenie usług, m. in. udzielanie informacji o naszej Spółce.

Podstawa prawna przetwarzania danych i cel przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług płatniczych na rzecz Płatnika lub Akceptanta,

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia interesu prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; m.in. dostarczanie informacji o podmiocie i jego produktach lub usługach.

Kategorie osób, których dane dotyczą

Przetwarzanie Danych DM będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

Klienci – osoby dokonujące zakupów przez stronę Wydawnictwa Tetragon.

Osoby które zaakceptowały możliwość wysyłania im newslettera – osoby lub podmioty zainteresowane informacjami przesyłanymi przez Wydawnictwo Tetragon w formie mailowej, które zaakceptowały taką możliwość,

Cel przetwarzania i rodzaje danych

W przypadku Klientów, w związku z dokonaniem zakupu oraz w związku z ewentualną obsługą reklamacji i zwrotów Wydawnictwo Tetragon przetwarza następujące dane osobowe zwykłe tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer transakcji, data transakcji, nr rachunku bankowego, nr IP, identyfikator transakcji.

W przypadku Osób które zaakceptowały możliwość wysyłania im newslettera, Wydawnictwo Tetragon przetwarza następujące dane zwykłe tj.: imię i nazwisko, adres email.

W ww. celach Wydawnictwo Tetragon nie przetwarza innych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w Wydawnictwie Tetragon

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji usług. tj. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, Międzynarodowym Organizacjom Płatniczym, Bankom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Wydawnictwa Tetragon usługi konieczne, związane z procesowaniem transakcji dokonanych przy użyciu karty płatniczej w związku z dokonaną transakcją płatniczą.

Okres przechowywania danych

Wydawnictwo Tetragon ze względu na zobowiązania prawno-podatkowe zobowiązany jest przechowywać wszelkie dokumenty związane ze sprzedażą przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda (np. newsletter), dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany powyżej, w części „kontakt z Administratorem”.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Wydawnictwo Tetragon nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Państwa dane osobowe.

Wydawnictwo Tetragon nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 

Uprzejmie informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Wydawnictwo Tetragon danych osobowych:

Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skargi

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informacje końcowe

Pragniemy zapewnić, iż Wydawnictwo Tetragon dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.

 

POLITYKA COOKIES STOSOWANA OD 25 MAJA 2018 R.

 

Cookies

 

Poniżej określono zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

 

 1. Definicje
 2. Administrator – oznacza Wydawnictwo Tetragon, który świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez swoją stronę internetową www.tetragon.com.pl.
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 9. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 10. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 11. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 12. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 13. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
 3. i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Współpracujemy

Chcesz otrzymywać informacje o promocjach książek. Zapisz się do Newslettera!